Tractament de dades - Tràmits digitals

Base jurídica

Estem legitimats per tractar les seves dades perquè ens ho permet l'article 6.1 b) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en ser necessaris per a l'execució d'un contracte.

I ser necessari per a la satisfacció d'un interès legítim de la Mútua, d'acord amb l'article 6.1 f) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades.

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

Fins del tractament

Les seves dades s'utilitzaran per gestionar el funcionament de la plataforma digital, com ara usuaris d'accés, administració de la xarxa, estadístiques i gestió d'autoritzacions als sistemes d'informació i gestionar la relació amb empreses mutualistes i autònoms adherits.

Interessats

Empreses mutualistes, autònoms adherits i representants d'aquestes, així com els beneficiaris de les prestacions.

Categoria de dades

Dades d'identificació i contacte: Nom i cognoms, document d'identificació, data de naixement, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura, número de col·legiat i dades de representació (empresa i / o treballador). Dades de l'empresa: raó social i CIF. Dades d'activitat i modalitat de treball.

Destinataris

  • Organismes públics que així ho requereixin.

  • Els beneficiaris de les prestacions.

  • Encarregats del tractament.

Transferències internacionals

No estan previstes.

Termini de supressió

Les dades es conservaran mentre no se sol·liciti la baixa del servei o s'acabi la relació contractual, i durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació contra l'Entitat , que es puguin presentar en un futur. Es donaran automàticament de baixa els usuaris si transcorre un any sense accedir als sistemes.

Mesures de Seguretat

  • Les apropiades i necessàries per garantir la seguretat estrictu sensu, confidencialitat, integritat, autenticitat, i traçabilitat de les dades.
  • Es corresponen amb les establertes en el RD 3/2010 pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat.

Procedència de les dades

Les que ens facilita i les que comprovem en la Tresoreria General de la Seguretat Social i fonts d'accés públiques.

Obligació de facilitar les dades

Té l'obligació de facilitar les seves dades per poder realitzar tràmits virtuals, tenir accés i que puguem resoldre'ls. La negativa a facilitar impedeix la tramitació per aquesta via.