MC Mutual - Empresas

GESTIÓ DE L'ABSENTISME

L'ajudem a gestionar l'absentisme en la seva organització

Punts forts de MC MUTUAL en la gestió de l'absentisme

1. Aportem valor a l'empresa

 • Agilitzem la recuperació dels treballadors la baixa dels quals està justificada, a través de la rapidesa i immediatesa en la realització de proves complementàries.
 • Duem a terme un seguiment rigorós de les baixes no justificades, citant el treballador i efectuant una sèrie d'accions tendents a la consecució de l'alta mèdica.
 • Estem facultats per proposar als metges d'atenció primària l'alta motivada dels treballadors.
 • Estem legitimats per promoure la iniciació del procediment d'incapacitat permanent.

2. Assegurem un millor control i agilitat en la gestió de les baixes

 • El contacte amb el treballador es fa a l'inici de la baixa.
 • Garbellem i classifiquem els processos, fent una separació entre els que requereixen una ràpida intervenció i els que és preferible fer un seguiment telefònic, evitant desplaçaments innecessaris als treballadors, al tractar-se de patologies greus.
 • El personal mèdic dedica tots els seus recursos a aquells processos que realment requereixen d'una intervenció àgil per que els treballadors tornin al seu lloc, en el menor temps possible i en òptimes condicions.

3. Estalviem costos laborals a les nostres empreses mutualistes

 • Estalvi en les cotitzacions socials.
 • Estalvi de complements salarials.
 • Estalvi de costos per substitució de treballadors.

La contractació de la cobertura no suposa un cost addicional per a l'empresa.

4. És un model innovador i diferenciat

 • Aquest model ens permet ser una mútua amb excel·lents resultats i ràtios de gestió de les contingències comunes.
 • El nostre principal objectiu és ajustar al màxim la durada de cada baixa, facilitant la incorporació del treballador al lloc de treball, en òptimes condicions, tenint en compte el tipus de patologia i les tasques que exerceix al seu lloc de treball habitual.
 • Una comunicació fluida amb l'empresa, per agilitzar la incorporació, en òptimes condicions, del treballador al lloc de treball, respectant els aspectes de confidencialitat en el tractament de la informació (LOPD).

5. Aportem valor als treballadors

 • Col·laborem en el seu restabliment, posant a la seva disposició mitjans humans i tècnics.
 • Avancem proves o tractaments, quan cal, per agilitzar la seva curació i reincorporació a l'àmbit laboral en les millors condicions.