imagen.html

Prevenció de riscos laborals

Apostem per la seguretat i la salut a la feina

Informació coronavirus COVID-19

A MC MUTUAL et mantenim informat de les mesures de precaució que has de tenir en compte per evitar el contagi i la propagació del coronavirus en l'àmbit laboral, sobre les gestions que hauràs de realitzar en cas de baixes laborals ocasionades per aquest motiu i pel que fa a les noves prestacions econòmiques gestionades per la mútua.

CONSIDERACIÓ DE LES BAIXES PER COVID-19 DE TREBALLADORS SANITARIS

Les baixes provocades pel coronavirus Covid-19 dels treballadors que prestin serveis sanitaris a centres sanitaris o sociosanitaris poden ser considerades com derivades d'accident de treball, amb dret a les prestacions derivades de malaltia professional.

Tot queda recollit al Reial Decret-llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s'adopten mesures per la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries als àmbits de la Seguretat Social i econòmic. 

Els requisits que s'han de complir són els següents:

 • Afecta exclusivament als diagnòstics de contagi CIE10=B34.2/U01.7 o CIE9=079.82
 • S'aplica als centres sanitaris o sociosanitaris inscrits al registre d'aquestes entitats. Pots consultar-los aquí 
 • Afecta qualsevol treballador sanitari que presti serveis sanitaris o sociosanitaris als esmentats centres

Si com treballador compleixes amb els requisits descrits, has d'adreçar-te al Servei Públic de Salut perquè t'atenguin i, si és procedent, emetin la corresponent baixa per ITCOVID. Després hauràs d'aportar a la mútua la següent documentació:

 1. Document sol·licitant la valoració (document en castellà) de la teva baixa com derivada d'accident de treball que indiqui el centre sanitari o sociosanitari on prestaves serveis i el número de registre de l'entitat. Haurà de tenir el teu nom i cognoms complets, document d'identificació (NIF, NIE), adreça postal  i adreça electrònica. 
  També has d'aportar còpia de la baixa de la qual sol·licites la requalificació de la contingència.
 2. Resultat del PCR, serologia o documento mèdic de confirmació diagnòstica del contagi.
 3. Informe del Servei de Prevenció de Riscos Laborals que permeti acreditar que has contret el virus SAS –CoV2 per haver estat exposat al virus durant la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris. L'informe hauria de verificar la traçabilitat concreta del contagi, les mesures de seguretat aplicades, les conclusions de l'informe d'investigació del suposat accident i la data del possible contagi.

Un cop aportada la documentació, des d'MC MUTUAL, et comunicarem la decisió degudament fonamentada mitjançant el correu electrònic que ens hagis indicat a la sol·licitud.

En cas que s'aprovi, procedirem a enviar el corresponent comunicat de baixa per accident de treball, que substituirà a l'emès pel Servei Públic de Salut i, l'empresa, haurà d'enviar el Comunicat d'Accident mitjançant el Sistema Delt@/CoNTA.

Tota la documentació l'has de remetre al correu electrònic del centre d'MC MUTUAL de la teva província. Consulta les dades de contacte a la nostra Xarxa de centres.
 

TRACTAMENT DE LES BAIXES PER CORONAVIRUS COVID-19

Pel que fa a les mesures per a la protecció de la salut pública, publicades en el Reial Decret - Llei 6/2020, de 10 de març,  i les Instruccions de l'INSS de data 11-03-2020 s'han rebut noves instruccions del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions:

S'amplien els efectes del càlcul de la prestació a les baixes amb data anterior al 12 de març, sempre que la causa sigui contagi o aïllament.

Per tant:

 1. Les baixes mèdiques seran emeses SEMPRE pels Serveis Públics de Salut per Contingència Comuna.
 2. L'assistència sanitària serà prestada pels Serveis Públics de Salut, MAI per la Mútua.
 3. Per accedir a la prestació es precisa la baixa mèdica, tant per aïllament com per contagi.
 4. La prestació es percebrà per import igual al corresponent a accident de treball (75% des de l'endemà de la baixa mèdica), per a totes les baixes emeses amb diagnòstic d'aïllament o contagi.
 5. No s'haurà de presentar comunicat DELTA donat que aquestes baixes es consideren derivades de malaltia comuna.

L'INSS comunicarà a la TGSS els períodes de baixa per aïllament o coronavirus COVID-19 com derivats d'accident de treball, en lloc d'incapacitat temporal per contingència comuna (ITCC). Per tant, el Sistema de Liquidació Directa permetrà compensar el subsidi per ITCC des de l'endemà de la baixa mèdica i al 75% de la base reguladora (ja que haurà canviat a contingència 3).

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ha comunicat que no emetrà resolucions de pròrrogues d'Incapacitat Temporal (IT) fins que finalitzi l'estat d'alarma. Per això l'empresa haurà de seguir abonant la IT al treballador en la modalitat de pagament delegat sense la recepció dels informes de confirmació, fins que l'INSS es pronunciï respecte de l'estat incapacitant d'aquest treballador.

IDENTIFICACIÓ DE LES BAIXES PER COVID-19

1 - Mitjançant el fitxer FIE que pot consultar diàriament i que conté totes les baixes / altes dels seus treballadors. En aquest fitxer veurà que les baixes per CC amb algun dels diagnòstics relatius al coronavirus (aïllament o contagi) vindran identificats amb la contingència 3 - Accident de Treball.

2 - A través del document IDC "Informe de Dades per a la Cotització". En aquest document apareixerà com a primer dia del tram a deduir del següent a la data de la baixa i en el tipus de peculiaritat: 23 IT.AT. Pagament Delegat.

En aquests casos es podrà abonar la nòmina i realitzar després la corresponent deducció des de l'endemà a la baixa mèdica i a raó del 75% de la BRD.

Si li apareix l'error 83- Comunicat de baixa amb una altra contingència, li recomanem que realitzi la comunicació de tots els documents amb la contingència que l'INSS els ha informat a través del Fitxer FIE o IDC. És a dir, si el Fitxer FIE o IDC indica que la baixa s'ha convertit a accident de treball, han de comunicar a través del Sistema RED amb la contingència d'accident de treball i la base reguladora corresponent a aquesta contingència.