MC Mutual - Empresas

Prevenció de riscos laborals

Apostem per la seguretat i la salut a la feina

CERO ÉS +

Cuidar de la salut laboral de les persones, de forma responsable, significa entre moltes altres coses contribuir a la reducció de la sinistralitat en el treball. Per aquest motiu reconeixem la labor realitzada per aquelles empreses mutualistes que compleixen amb els següents requisits:

  • No haver registrat cap accident de treball o malaltia professional amb baixa mèdica en els últims 5 anys naturals
  • En els últims 5 anys no haver declarat cap incapacitat permanent derivada d'una contingència professional o accident de treball mortal
  • Que la seva plantilla, mes a mes, hagi estat de 50 o més treballadors durant els últims 5 anys
  • Estar al corrent de pagament durant els últims 5 anys de les cotitzacions a la Seguretat Social