MC Mutual - Empresas

Prevenció de riscos laborals

Apostem per la seguretat i la salut a la feina

Premis MC MUTUAL "Antonio Baró" a la prevenció de riscos laborals

Reconeixem la tasca de les empreses, persones i institucions que demostren el seu compromís amb la prevenció. A través dels Premis MC MUTUAL “Antonio Baró” distingim les organitzacions que desenvolupen polítiques eficaces de protecció dels seus treballadors i milloren les seves condicions laborals.

L'origen dels guardons es remunta a l'any 1993, quan Mutual Cyclops va instaurar els “Premis Alas”. Més tard, el 2002, van canviar el seu nom pel de Premis Mutual Cyclops “Antonio Baró” a la Prevenció de Riscos Laborals, en memòria del qui va ser president de l'entitat durant 14 anys (1987-2001).

El 2006, després del naixement de MC MUTUAL, l'organització va seguir apostant per reconèixer els esforços efectuats en matèria de prevenció i els guardons van adquirir una dimensió més important.

Amb els Premis MC MUTUAL “Antonio Baró” a la Prevenció de Riscos Laborals, la mútua segueix fomentant la prevenció en clau positiva i premiant les bones pràctiques empresarials en matèria de seguretat i salut laboral. Consulti aquí les bases per optar al Premi.

Edicions anteriors

En aquest apartat trobarà la informació relativa a premiats i llocs de celebració de les edicions dels nostres premis des del 2001 fins al 2018

 

Bases

  1. Podran optar al Premi totes les empreses que estiguin assegurades a MC MUTUAL. S'entén per empresa a aquests efectes no només les així definides per la Llei general de la Seguretat Social (article 99.3) o en l'Estatut dels treballadors (article 1.2), sinó també els grups d'empreses encara que només ho siguin de fet i no jurídicament, sempre que les empreses que en formin part  estiguin assegurades a MC MUTUAL.
  2. L'empresa ha de disposar d'un sistema de prevenció i una organització preventiva d'acord amb el que disposa la Llei de prevenció de riscos laborals i els Reglaments que la desenvolupen.
  3. En cas que l'empresa disposi d'un sistema de prevenció propi, ha d'haver passat l'auditoria de prevenció corresponent.
  4. L'empresa ha d'haver tingut una evolució de la sinistralitat descendent en els últims tres anys, mesurada en el seu Índex d'absència al centre de treball.
  5. Aquelles empreses que, encara que el seu Índex d'absència no hagi tingut una evolució descendent en els últims tres anys, tinguin un índex que estigui per sota del 50% del sector d'activitat al qual pertanyi l'empresa també podran optar al premi.
  6. Les empreses han de presentar una memòria en què es recullin els requisits anteriors, així com les accions efectuades i els seus resultats.
  7. El jurat valorarà aquells casos en què l'empresa que es faci creditora al Premi ja l'hagi obtingut en algun dels dos anys anteriors.
  8. En el cas d'aquella empresa que es faci creditora al Premi, i que aquest no li hagi estat concedit per haver-lo obtingut en algun dels dos anys anteriors, es crearà una "Menció d'Honor" especial.

És obligatori presentar el document de Memòria de presentació de candidatura. Les memòries es podran presentar en suport paper o informàtic, preferiblement aquest últim. Es podran adjuntar tots aquells annexos que s'estimin oportuns per explicar la gestió preventiva a l'empresa, valorant positivament l'aval de la candidatura per part de la representació dels treballadors.

Les memòries i formularis de presentació es podran presentar per correu postal, o personalment en sobre tancat a la Divisió de Serveis de Prevenció d'MC MUTUAL, Provença, 321, 08037 Barcelona o per correu electrònic premiobaro@mc-mutual.com

La data límit d'admissió de candidatures serà el 30 de juny de 2020.

El Jurat que deliberarà sobre les memòries i atorgarà el Premi estarà constituït per la Comissió de Control i Seguiment d'MC MUTUAL. La decisió del jurat serà inapel·lable. La documentació remesa per les empreses per optar al premi quedarà en poder d'MC MUTUAL, llevat que l'empresa indiqui el contrari.

Els premis seran lliurats en un acte públic que MC MUTUAL comunicarà a les empreses guanyadores amb prou antelació. La presentació de la candidatura autoritza MC MUTUAL a la publicació i difusió, total o parcial, d'aquells aspectes que justifiquin el premi, salvaguardant els drets de propietat intel·lectual o industrial de les empreses. Les empreses premiades podran fer ús i publicitat del seu guardó en capçaleres, anuncis i memòries, sempre que especifiquin en quina edició van ser premiades. Podran publicar o difondre la concessió del premi, sempre que mantinguin la imatge gràfica del Premi en les seves formes originals, havent-se de salvaguardar el logotip d'MC MUTUAL.

La presentació de la candidatura implica l'acceptació expressa de les bases, així com de la decisió del Jurat.

Distintius premis i accèsits

Les empreses guanyadores de premis i accèsits tenen a la seva disposició els següents segells distintius, que certifiquen la gran qualitat de la seva gestió preventiva. Consulta en aquest fullet les seves normes d'ús i aplicació gràfica.

 

Segell Premi Castellà - Format JPG Segell Premi Castellà - Format PNG
Segell Premi Català - Format JPG Segell Premi Català - Format PNG
Segell Premi Euskera - Format JPG Segell Premi Euskera - Format PNG
Segell Premi Galego - Format JPG Segell Premi Galego - Format PNG

Segell Accèsit Castellà - Format JPG Segell Accèsit Castellà - Format PNG
Segell Accèsit Català - Format JPG Segell Accèsit Català - Format PNG
Segell Accèsit Euskera - Format JPG Segell Accèsit Euskera - Format PNG
Segell Accèsit Galego - Format JPG Segell Accésit Galego - Format PNG