imagen.html

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

APOSTEM PER LA SEGURETAT I LA SALUT A LA FEINA

Colecció videos de bioseguretat

El contacte amb agents biològics, especialment el causat per ferides accidentals amb xeringues o altres instruments de tall, és un dels riscos que més preocupen al personal sanitari.

Sensibles a aquest risc, que afecta també al nostre personal assistencial, MC MUTUAL va implantar un pla d'actuació per a la prevenció del Risc Biològic, que inclou una sèrie de mesures destinades a protegir la salut de tot el nostre col·lectiu sanitari. Aquest pla respon també a la nostra clara aposta per la Qualitat Assistencial, que constitueix el nucli central del servei que oferim als nostres mutualistes.

Fruit de la nostra experiència, hem elaborat una col·lecció de vídeos amb consells pràctics sobre Bioseguretat que volem compartir amb la resta d'organitzacions sanitàries, a fi que puguin emprar-la per a la formació i informació dels seus treballadors.

INTRODUCCIÓ

Precaucions universals - Higiene de mans

RENTAT DE MANS AMB AIGUA I SABÓ

DESINFECCIÓ DE MANS AMB SOLUCIÓ HIDROALCOHÒLICA

Barreres físiques - Malalties infeccioses

COL·LOCACIÓ EQUIP DE PROTECCIÓ (Bata)

RETIRADA EQUIP DE PROTECCIÓ (Bata)

Accès venós i arterial

ABBOCATH

PALOMETA EXTRACCIONS

PALOMETA DE SEGURETAT VENOFIX

AGULLA EXTRACCIONS

SISTEMA HEMOCULTIU

SISTEMA EXTRACCIÓ SANGUÍNIA I HEMOCULTIU VACUTAINER

XERINGA GASOMETRIA

Accès intramuscular, subcutani...

AGULLA INJECCIÓ PARENTERAL

AGULLA DE SEGURETAT TERUMO

AGULLA AUTOCOVER PLOMES D'INSULINA

XERINGA INSULINA

Bisturí i extractors de fulles de bisturí

BISTURÍ

EXTRACTOR MURAL FULLES DE BISTURÍ

EXTRACTOR ESTÈRIL FULLES DE BISTURÍ

Material de suport

AGULLA ROMA DE CÀRREGA

TRENCAAMPOLLES SNAPIT

NETEJA TRECAAMPOLLES

Medicació

HEPARINA DE BAIX PES MOLECULAR