imagen.html

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

APOSTEM PER LA SEGURETAT I LA SALUT A LA FEINA

MC SALUD LABORAL

Consulti aquí els números de la nostra publicació de prevenció de riscos laborals, organitzats per anys.

Si vol publicar un article a MC SALUD LABORAL, consulti les nostres Normes de publicació

Subscripció publicació MC SALUD LABORAL

Per rebre el butlletí de la nostra publicació MC SALUD LABORAL envieu-nos un correu electrònic a mcsaludlaboral@mc-mutual.com

Enquesta de satisfacció

El nostre desig és millorar número a número aquesta publicació, és per això que li sol·licitem que empleni l'Enquesta següent.

Normes de publicació

Títol de l'article: ha de ser clar i concís. El Consell de Redacció es reserva la facultat de modificar i adaptar els títols.

Autoria: ha de constar el nom i cognoms de l'autor o autors, el seu càrrec o titulació i la seva adreça de correu electrònic. Així mateix, s'ha d'adjuntar un escrit amb les dades addicionals següents: DNI/NIF de l'autor/autors, adreça, telèfons de contacte i breu currículum (màxim 5 línies).

Estructura del text: L'extensió total de l'article ha d'oscil·lar entre 800 i 1.200 paraules en document word, lletra Arial 10. Ha de començar amb una breu introducció, de 4 o 5 línies, i mantenir un ordre lògic i clar, destacant els títols de cada apartat.

Recursos gràfics: L'autor podrà aportar entre 3 i 4 recursos gràfics originals per complementar l'article, admetent-se fotografies, il·lustracions, esquemes, taules, etc. Les imatges s'han de remetre en format JPG, amb una resolució de 300 ppp (alta qualitat). Quan es lliurin en arxius separats, s'ha de marcar en el text el lloc on ha d'aparèixer la imatge.

Col·laboracions a MC SALUD LABORAL

Tots els articles publicats a MC SALUT LABORAL han de ser originals i tenir per objecte la difusió i el foment del coneixement i les bones pràctiques en prevenció de riscos i salut laboral. No s'admetrà cap article elaborat amb fins comercials, publicitaris, o que contingui informacions difamatòries.

Tenint en compte la diversitat del públic objectiu d'aquesta publicació (professionals de la prevenció, inspectors de treball, tècnics de les administracions públiques, professionals dels Recursos Humans...), l'article ha de tenir un enfocament pràctic i no contenir un llenguatge excessivament tècnic.

Les col·laboracions s'han d'enviar, per correu electrònic, a l'adreça següent: mcsaludlaboral@mc-mutual.com

Acceptació d'articles

El Consell de Redacció de MC SALUD LABORAL, que es reuneix amb una periodicitat trimestral, valorarà els articles rebuts i decidirà sobre la seva publicació. La seva decisió es notificarà per correu electrònic a l'autor (o al primer dels autors si n'hi ha diversos).

En cas d'acceptació de l'article, el Consell de Redacció es reserva la potestat de publicar-lo en el número de MC SALUD LABORAL que consideri més adequat i remetrà a l'autor un enllaç a l'article publicat a format PDF perquè en prengui coneixement. El format final del text s'ajustarà a les normes de disseny de MC SALUD LABORAL.

MC MUTUAL declina qualsevol responsabilitat sobre possibles conflictes derivats de l'autoria dels treballs que es publiquen a MC SALUD LABORAL. La publicació de l'article comporta la cessió dels drets de reproducció a MC MUTUAL, podent-se incloure aquests treballs en futures publicacions de la mútua, o en què aquesta col·labori, sempre citant les seves fonts.

Si vol rebre un avís amb la publicació de cada nova edició, faci clic en Subscripció publicació MC SALUD LABORAL