MC Mutual - Trabajadores

Treballadors

Protegim als treballadors, cuidem de la seva salut i ajudem a prevenir els possibles riscos

Què passa en cas de

CONTINGÈNCIA PROFESSIONAL O COMUNA

PRESTACIÓ PER RISC DURANT L'EMBARÀS O LA LACTÀNCIA NATURAL

Si estàs embarassada i el teu lloc de treball comporta un risc per a la teva salut o la del fetus, tens dret a un canvi de lloc si a l'empresa hi ha condicions per fer-ho. En cas contrari i amb la suspensió prèvia del contracte de treball, pots accedir a un subsidi per risc durant l'embaràs que gestionarem i abonarem des d'MC MUTUAL.

Per la valoració del risc laboral durant l'embaràs disposem de la guia SEGO, que ha estat aprovada per l'Institut Nacional de la Seguretat Social, amb els criteris a aplicar en la gestió de les sol·licituds de la prestació per risc durant l'embaràs i que pots consultar aquí.

Amb aquesta prestació volem col·laborar en la millora de la integració de la dona en l'àmbit laboral i en la conciliació de la vida laboral i familiar.

Consulta els següents fulletons per un major detall de cadascuna de les prestacions:

Per accedir als documents de sol·licitud de la prestació fes clic aquí.

CURA DE MENORS AMB CÀNCER O MALALTIES GREUS

Et cobrim la prestació per la cura directa, continuada i permanent del menor a càrrec teu en cas que aquest pateixi càncer o una altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada o la continuació del tractament mèdic al domicili després del diagnòstic i hospitalització.

Podran tenir dret a la prestació dels progenitors, adoptants, acollidors o tutors que redueixin, com a mínim, un 50% la durada de la jornada de treball per tenir cura del menor a càrrec seu (el percentatge de reducció es calcula segons una jornada a temps complet comparable de la mateixa empresa i centre de treball). Als contractes a temps parcial és requisit que el sol·licitant tingui una jornada habitual superior al 25% i que redueixi la jornada, mínim un 50%. En tots dos casos, els percentatges es calculen basant-se en una jornada a temps complet.

Només podrà ser beneficiari del subsidi un dels dos progenitors, adoptants, acollidors o tutors poden alternar-se entre progenitors, adoptants, acollidors o tutors.

Al següent tríptic tens un resum de les característiques d'aquesta prestació.

(Pots consultar aquí el detall de malalties que consten en la Llei així com el seu desenvolupament complet).

Requisits per obtenir la prestació:
 • Tots dos progenitors, guardadors amb finalitats d'adopció, acollidors o tutors han de treballar i acreditar estar afiliats a la Seguretat Social i en situació d'alta.
  • En els supòsits de família monoparental, només s'exigirà que estigui en situació d'alta el progenitor que conviu amb el menor i que és l'únic sustentador de la família.
 • El treballador beneficiari de la prestació ha de tenir cobert un període mínim de cotització a la data en què s'iniciï la reducció de jornada:
  • Si tens menys de 21 anys no se t'exigirà període mínim.
  • Si tens entre 21 i 25 anys: 90 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors al moment de la sol·licitud o 180 dies cotitzats al llarg de la teva vida laboral.
  • Si tens 26 anys o més: 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors al moment de la sol·licitud o 360 dies cotitzats al llarg de la teva vida laboral.
 • Els treballadors per compte propi han d'acreditar estar al corrent de pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social. Si no és així, es procedirà a convidar a la regularització de les quotes pendents en els terminis establerts legalment.
 • S'ha d'aportar una declaració de servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma assegurant que s'ha produït ingrés hospitalari, que el mateix ha de ser de llarga durada i que requereix tractament directe, continu i permanent per part dels progenitors, adoptants o acollidors.
Causes de suspensió de la prestació:
 • Incapacitat temporal del/la sol·licitant o de l'altre progenitor, acollidor, adoptant o tutor.
 • Maternitat/paternitat del/la sol·licitant o de l'altre progenitor, acollidor, adoptant o tutor.
 • Risc durant l'embaràs/lactància natural del/la sol·licitant o de l'altre progenitor, acollidor, adoptant o tutor.
 • Qualsevol causa de suspensió de la relació laboral (vaga, suspensió ocupació i sou, excedència, alta no retribuïda…) del/la sol·licitant o de l'altre progenitor, acollidor, adoptant o tutor.
 • En cas d'alternança en la percepció del subsidi entre les persones progenitores, adoptants o acollidores.
Causes d'extinció de la prestació:
 • Per la reincorporació plena al treball o represa total de l'activitat laboral del beneficiari.
 • Per percentatge de reducció de jornada inferior al 50%.
 • Per no existir la necessitat de la cura directa, contínua i permanent del menor, previ informe del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu de la comunitat autònoma corresponent.
 • Quan el menor arribi als 23 anys.
 • Per cessament en l'activitat laboral d'un dels progenitors, adoptants o acollidors.
 • Per mort del menor.
 • Per mort de la persona beneficiària de la prestació.
 • Per deixar d'estar protegida la CP amb nosaltres. S'informarà d'aquesta circumstància el titular de la prestació, acompanyant còpia de l'expedient.

Descarrega't aquí els formularis a emplenar per sol·licitar la prestació.

EMPLEATS DE LA LLAR

Si treballes com a empleat de la llar, has de saber que també estàs emparat pel Règim General de la Seguretat Social. Això suposa una gran millora per als teus drets, que s'equiparen a la resta de treballadors per compte d'altri: disposaràs d'un contracte de treball, prestacions en cas de malaltia i et protegirem en cas d'accident de treball o malaltia professional.

Els beneficis que obtindràs:
 • Disposaràs d'un contracte laboral amb detall de les hores de treball setmanals, salari i part del salari en espècie, si escau, pactes d'hores de presència i retribució, de pernocta, etc. i constarà el núm. de compte del teu ocupador per domiciliar la cotització.
 • En cas de baixa per contingències comunes, el teu ocupador paga des del quart dia fins al vuitè, a partir del novè el pagament correspon a la mútua, si estàs donat d'alta per aquesta contingència.
 • En cas de baixa per contingències professionals, percebràs la prestació a partir de l'endemà de la baixa mèdica, sent MC MUTUAL el responsable de l'abonament.
 • Els titulars de la llar familiar s'encarregaran de presentar les sol·licituds d'afiliació, altes i baixes i les variacions de dades. Si incomplissin aquesta obligació, podràs sol·licitar la teva afiliació i/o alta en les administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Si treballes per a més d'un ocupador, cadascun d'ells ha de sol·licitar l'alta, sent ells els responsables d'abonar la cotització que correspongui en funció de les hores mensuals treballades.
 • Si estàs contractat a través d'una empresa, serà l'empresa qui s'encarregui de la cotització.

La prestació per desocupació no està inclosa en el Règim protector d'empleats de llar.

Al següent fulletó trobaràs tot el que podem fer pels empleats de la llar.

Tota la documentació per donar-te d'alta a Formularis