Volant assistencial

El volant assistencial és el document a través del qual l'empresa sol·licita a la mútua que presti assistència sanitària a un treballador que ha patit un incident en el treball. A través d'aquest document s'estableix un protocol de comunicació que afecta els circuits de declaració d'accidents laborals des del seu inici.

Com es complimenta?

A més de les dades referents al responsable que complimenta i signa el volant, i les dades pròpies del treballador lesionat, haurien de quedar clars els següents aspectes:

  • La data, lloc i hora exactes de l'incident
  • En l'apartat tasques s'ha de fer constar: descripció detallada de la forma en què es va produir l'incident i descripció dels danys visibles
  • Si hi ha testimonis que han presenciat l'incident, indiqui el nom i DNI

Preguntes freqüents

Qui ha de complimentar-lo?

El volant l’ha de complimentar el superior immediat del treballador accidentat o el responsable del centre de treball del mateix.

Què passa si a la primera visita no es lliura el volant assistencial?

Si a causa de la gravetat de l'incident, el treballador no lliura en el moment de la visita el volant assistencial, s'ha de remetre a la mútua el més aviat possible.