Page 33 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

33 el nostre acompliment el 2013

També en l’àmbit immobiliari, el 2013 es va publicar el Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, que va ampliar a tots els propietaris l’obligació de disposar d’un certificat d’eficiència energètica abans de poder vendre o llogar un immoble. Finalment, també hi hagué la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i de foment del mercat del lloguer d’habitatges, per bé que amb menys transcendència per a la mútua ja que afecta, fonamentalment, l’arrendament d’habitatge.

Però, sens dubte, l’àmbit en què es va produir una major activitat normativa durant l’exercici va ser en el de la contractació pública. D’una banda, la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors, que va realitzar modificacions importants en la Llei de contractes del sector públic, entre els quals destaca el relatiu a la presentació de documentació corresponent al plec de clàusules

administratives particulars; o la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, que va obligar a suprimir tots els controls previs (autoritzacions, llicències i inscripcions en registres de caràcter habilitador), que es podran substituir per comunicacions responsables.

I, com a colofó a l’exercici, cal ressaltar l’aprovació de la Llei de transparència (Llei 19/2013, de 9 de desembre), les disposicions de la qual en matèria de bon govern, que han de presidir la tasca dels membres dels alts càrrecs de l’Administració i del sector públic estatal, van entrar ja en vigor al final d’exercici .

Page 33 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »