Page 49 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

49 el nostre acompliment el 2013

Treball social i prestacions especials

MC MUTUAL també facilita als treballadors lesionats la reincorporació al seu mitjà social o laboral quan, a causa d’una nova situació derivada d’un accident de treball o d’una malaltia professional, necessiten infor-mació o orientació social.

El 2013, MC MUTUAL va potenciar l’atenció social que presta a la seva població protegida i va incorporar més treballadors socials per així ser present a tot el territori espanyol i poder prestar una atenció més pròxima i per-sonalitzada.

Gràcies a aquesta millor atenció, en aquest exercici es va incrementar el nombre de casos atesos: 1.083, un 121% més.

Són ajudes econòmiques, de caràcter potestatiu, di-rigides als treballadors de les empreses mutualistes, a treballadors autònoms adherits i als seus drethavents que, pel fet d’haver patit un accident de treball o d’estar afectats per una malaltia professional, es trobin en estats o situacions concretes de necessitat.

La quantia d’aquestes prestacions ve determinada per la Comissió de Prestacions Especials, en funció de la sol·licitud formulada, l’estat denecessitat del treballador o el benefciari i la disponibilitat de pressupost.

El 2013, es van concedir 255 ajudes per un import total de 849.953,69 €

Prestacions especials

Page 49 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »