Page 82 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

82

Impulsar la bona marxa del sistema de protecció social

En l’exercici de la seva activitat diària, MC MUTUAL garanteix una gestió responsable dels recursos i l’efciència del sistema de protecció social.

La seva actuació diària es regeix pels principis inclosos en el Codi de Bones Pràctiques, subscrit per totes les entitats del sector l’any 2006. Amb el mateix objectiu d’afavorir el progrés del sistema de protecció social espanyol, MC MUTUAL forma part d’associacions com AMAT (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales) o l’OISS (Organización Iberoamericana de Seguridad Social).

Així mateix, l’entitat col·labora amb l’Administració en la difusió de determinades matèries que són d’interès per a les empreses mutualistes i els col·laboradors i els facilita informació relacionada amb els canvis legislatius o les novetats sorgides en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, entre altres. En aquest marc, el 2013 MC MUTUAL va col·laborar amb diverses delegacions provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social en l’organització de jornades divulgatives en què es va donar a conèixer el nou sistema de notifcacions telemàtiques de la Seguretat Social (NOTESS).

Contribuir al

desenvolupament de l’RSE

MC MUTUAL difon el seu compromís amb la responsabilitat social amb l’objectiu de contribuir a estendre’l i transmetre’l, també, a tots els col·lectius amb què interactua.

En aquest sentit, informa sobre la seva actuació responsable mitjançant aquesta memòria, que publica al seu lloc web corporatiu, i convida tots els seus grups d’interès a consultar-la. Així mateix, en facilita un exemplar en format digital a tots els assistents a la seva Junta General anual.

I, amb el mateix objectiu de difondre el seu compromís amb la gestió responsable, l’entitat avalua, en els concursos públics que convoca, el compromís dels seus proveïdors en els àmbits de qualitat, respecte pel medi ambient, seguretat i foment d’unes pràctiques d’ocupació justa i coherent amb els drets humans; i inclou una clàusula a través de la qual s’atorga un valor afegit a la proposició presentada pel licitador que, en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica, tingui a la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat igual o superior al 2%.

----------- PRINCIPALS -----------

COMPROMISOS ASSUMITS

Page 82 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »