Page 118 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

ACTIU 2014 2013 PATRIMONI NET I PASSIU 2014 2013

A) Actiu no corrent 336.117.480,33 410.289.328,18 A) Patrimoni net 653.317.832,02 653.082.436,20 I. Immobilitzat intangible 8.702.914,79 9.232.892,64 I. Patrimoni aportat 0,00 0,00 1. Inversió en investigació i desenvolupament 0,00 0,00 II. Patrimoni generat 644.910.176,39 651.877.440,31 2. Propietat industrial i intel·lectual 0,00 0,00 1. Reserves 510.134.309,11 465.341.630,41 3. Aplicacions informàtiques 5.101.913,88 4.894.416,43 2. Resultats d’exercicis anteriors 74.471.085,27 123.589.149,21 4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d’arrendament o cedits

3.601.000,91 4.338.476,21 3. Resultats d’exercici 60.304.782,01 62.946.660,69

5. Altre immobilitzat intangible 0,00 0,00 III. Ajustos per canvis de valor 8.407.655,63 1.204.995,89 II. Immobilitzat material 62.880.885,82 64.160.038,90 1. Immobilitzat no fnancer 0,00 0,00

1. Terrenys 17.389.132,76 17.389.132,76

2. Actius fnancers disponibles per a la venda

8.407.655,63 1.204.995,89

2. Construccions 17.885.125,24 18.100.870,83

IV. Altres increments patrimonials pendents d’imputació a resultats

0,00 0,00

5. Altre immobilitzat material 27.606.627,82 28.670.035,31 B) Passiu no corrent 0,00 0,00 6. Immobilitzat en curs i bestretes 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 II. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Terrenys 0,00 0,00 2. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Construccions 0,00 0,00 4. Altres deutes 0,00 0,00 3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes

0,00 0,00

5. Creditors per arrendament fnancer a llarg termini

0,00 0,00

IV. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades

1.883.691,86 1.883.691,86 C) Passiu corrent 83.407.573,59 78.828.871,06

1. Inversions fnanceres en patrimoni d’entitats de dret públic

1.883.691,86 1.883.691,86 I. Provisions a curt termini 25.567.208,04 29.992.421,82

4. Altres inversions 0,00 0,00 II. Deutes a curt termini 1.504.624,53 1.173.248,28 V. Inversions financeres a llarg termini 260.752.623,71 333.084.290,91 2. Deute amb entitats de crèdit 0,00 0,00 1. Inversions fnanceres en patrimoni 0,00 0,00 4. Altres deutes 1.504.624,53 1.173.248,28

BALANÇ

PATRIMONI S. SOCIAL

Page 118 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »