Page 121 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

ACTIU 2014 2013 PATRIMONI NET I PASSIU 2014 2013

V. Inversions financeres a llarg termini 146.570,08 82.631,38 4. Altres deutes 0,00 0,00

1. Inversions fnanceres en patrimoni 71.472,21 82.631,38

5. Creditors per arrendament fnancer a curt termini

0,00 0,00

2. Crèdits i valors representatius de deute 75.097,87 0,00

IV. Creditors i altres comptes per pagar

87.675,69 155.932,24

4. Altres inversions fnanceres 0,00 0,00 1. Creditors per operacions de gestió 0,00 0,00 VI. Deutors i altres comptes per cobrar a llarg termini

0,00 0,00 2. Altres comptes que cal pagar -0,04 83.428,69

B) Actiu corrent 3.392.136,48 3.732.558,81 3. Administracions públiques 87.675,73 72.503,55

I. Actius en estat de venda 0,00 0,00

4. Creditors per administració de recursos a compte d’altres ens públics

0,00 0,00

II. Existències 0,00 0,00 V.Ajustos per periodificació 0,00 0,00 1. Productes farmacèutics 0,00 0,00 2. Material sanitari de consum 0,00 0,00 3. Altres aprovisionaments 0,00 0,00 III. Deutors i altres comptes a cobrar 35.095,89 12.720,01 1. Deutors per operacions de gestió 0,00 0,00 2. Altres comptes a cobrar 62,51 10.892,96 3. Administracions públiques 35.033,38 1.827,05 4. Deutors per administració de recursos a compte d’altres ens públics

0,00 0,00

V. Inversions financeres a curt termini 2.104,46 1.096.103,24 1. Inversions fnanceres en patrimoni 0,00 0,00 2. Crèdits i valors representatius de deute 1.275,25 1.080.000,00 4. Altres inversions fnanceres 829,21 16.103,24 VI. Ajustos per periodificació 0,00 0,00 VII.Efectiu i altres actius líquids equivalents

3.354.936,13 2.623.735,56

1. Altres actius líquids equivalents 0,00 0,00 2. Tresoreria 3.354.936,13 2.623.735,56

TOTAL ACTIU (A+B)..... 21.497.232,29 21.524.994,51

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C).....

21.497.232,29 21.524.994,51

Page 121 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »