Page 49 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Composició del cost de les prestacions econòmiques

Nota: Dades expressades en milions d’euros

Les prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural van continuar creixent, tant en nombre de casos atesos com en els imports satisfets. Aquesta tendència es manté des de l’exercici 2007, quan les mútues se’n van fer càrrec.

Prestacions econòmiques per risc durant l’embaràs i la lactància natural

2013 2014

Incapacitat temporal

Prestacions risc embaràs i lactància

natural

Invalidesa, mort i supervivència

Cura de menors

Altres prestacions

Page 49 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »