Page 99 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

www.arboliza.es). Un percentatge lleugerament su-perior al registrat per l’entitat el 2013, de 406,980 tones de CO

2

.

Amb l’objectiu de reduir l’emissió de gasos i, alhora, afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral del seu equip humà, MC MUTUAL va continuar fomentant, el 2014, les reunions per videoconferència i videocol·laboració. En aquest exercici, es van dur a terme 314 reunions per aquestes vies.

B. Residus generals:

Fruit de la seva activitat comamútua col·laboradora amb la Seguretat Social, l’entitat va generar, fonamentalment, dos tipus de residus:

›› Residus d’ofcina: el seu tractament és diferent segons la localització dels centres, la seva dimensió i la normativa municipal que els sigui d’aplicació. Com a norma general, MC MUTUAL va instal·lar contenidors de reciclatge als centres amb un major volum de personal. A la resta, els residus es van abocar als contenidors municipals destinats a cadascun dels materials. En alguns casos, el tractament dels residus també es va gestionar a través d’entitats autoritzades.

Page 99 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »