Page 124 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

B. ESTALVI D’ENERGIA A CAUSA DE LA CONSERVACIÓ I LES MILLORES DE L’EFICIÈNCIA: MC MUTUAL compta amb una política d’estalvi energètic, instaurada l’any 2011, que es tradueix en la implantació de les mesures següents:

• A les instal·lacions reformades totalment, es va optar pels llums fuorescents d’alt rendiment amb reactància electrònica, ja que l’efciència energètica que ofereixen és un 20% millor que la fuorescència convencional. Tambées van instal·lar equips d’aire condicionat per volum de refrigerant variable, que compten amb un rendiment a càrregues parcials òptim; recuperadors de calor de l’aire de ventilació; detectors de presència als banys perquè la llum s’encengui i s’apagui automàticament; tancaments exteriors, tant d’obra com de

fusteria metàl·lica i vidriera, que compleixen els requisits d’aïllament tèrmic especifcats en el document DB-HE “Estalvi d’Energia” del CTE; aixetes amb limitació de cabal i reguladors de pressió en l’origen de la instal·lació, per evitar un excés de cabal als lavabos de centres, a més de les cisternes amb dos nivells de descàrrega.

• Un any més, es van seguir substituint els llums halògens pels de tipus LED, ja que aquests permeten fns a un 80% menys en el consum d’electricitat. Així mateix, es van renovar les màquines d’aire condicionat, canviant els equips més antics per noves bombes de calor amb coefcients d’efciència energètica més alts.

• En tots els projectes de reforma de locals es va incloure un apartat en què es justifca el compliment del document DB-HR

124

Page 124 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »