Page 41 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Posteriorment, es van publicar les normes de cotització a la Seguretat Social per al 2015, Ordre ESS/86/2015, de 30 de gener. Aquesta Ordre va mantenir el 0,05 en la fracció de quota per fnançar la gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal per contingències comunes; i es va mantenir el fnançament diferenciat en el Sistema Especial per a treballadors agraris per compte d’altri, amb idèntic coefcient que en l’exercici anterior, el 0,03%. Aquests percentatges es podien situar en el 0,055% o 0,033%, respectivament, per a aquelles mútues que acreditin la insufciència fnancera del coefcient general, partint de

circumstàncies estructurals, en els termes que es van establir mitjançant Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social. El tipus aplicable per al fnançament de la incapacitat temporal dels autònoms va continuar en el 3,20% (o del 2,70% si es tenia assegurat el cessament d’activitat o les contingències professionals). D’aquesta manera, com a conseqüència de la desvinculació entre ambdues proteccions efectuada per la Llei de mútues, es va mantenir la reducció de mig punt en la cotització de la incapacitat temporal, tant si s’assegura una cobertura com l’altra.

41

Page 41 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »