Page 79 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

El termini (lead time) per accedir als procediments quirúrgics (accessibilitat) i el temps d’entrega de la documentació clínica sol·licitada pel pacient (equitat) estan per sota del valor de referència.

INDICADOR 2014 2015 ESTÀNDARD DIMENSIÓ

Resultat de les enquestes d'opinió dels pacients atesos en clíniques

9,1 9 >8 Satisfacció

Resultat de les enquestes d'opinió dels pacients atesos en centres propis en CP

8,7 8,7 >8 Satisfacció

Nombre de queixes i reclamacions per motiu de tracte inadequat del personal (CP)

35 35 10% Satisfacció

Nombre de queixes i reclamacions per motiu de tracte inadequat del personal (CC)

23 26 10% Satisfacció

Recomanacions d'infermeria donades sobre total processos susceptibles

71,3% 93% 95% Seguretat

79

Page 79 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »