Memòria 2016

ANÀLISI FINANCERA DE L’EXERCICI L’evolució de les ràtios més significatives relatives al Balanç de Situació de la gestió de la Seguretat Social d’MC MUTUAL al tancament de l’exercici, durant els últims quatre anys, és la següent: MC MUTUAL segueix mantenint un nivell d’endeutament extremadament baix, tot i el lleuger increment experimentat en l’exercici. Aquesta evolució, comuna a tot el sector, va ser conseqüència del nou règim de reserves de les Mútues després de la modificació de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) l’any 2015, i dels comptes de resultats en declivi. El fons de maniobra de l’entitat continua sent extremadament alt, tot i quedurant aquest exercici s’ha reduït significativament respecte del nivell de l’any anterior, a conseqüència, sobretot, de la reducció de les inversions financeres del circulant de l’entitat, atès l’allargament de les durades de les inversions a la recerca de rendibilitat. Finalment, la disponibilitat segueix en mínims, com en anys anteriors, a causa del baix nivell dels tipus d’interès de la liquiditat, negatius per als trams més curts de la corba de tipus. Per tot això, podemconcloure que l’entitat segueix conservant la seva tradicional solidesa financera. RÀTIOS 2016 2015 2014 2013 ANÀLISI PATRIMONIAL ESTÀTICA ENDEUTAMENT (EXIGIBLE/FONS PROPIS) 0,250 0,204 0,128 0,129 CONSOLIDACIÓ (IMMOVILITZAT/ACTIU) 0,555 0,461 0,456 0,593 ANÀLISI DE LA SOLVÈNCIA ESTÀTICA SOLVÈNCIA TÈCNICA (ACTIU CIRCULANT / EXIGIBLE C. P.) 2,224 3,183 4,803 3,572 DISPONIBILITAT (TRESORERIA / EXIGIBLE C. P.) 0,010 0,013 0,017 0,026 116

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=