Memòria 2016

BALANÇ PATRIMONI SEGURETAT SOCIAL ACTIU 2016 REEXPRESSAT EXERCICI 2015 A) ACTIU NO CORRENT 261.159.770,44 227.135.692,24 I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 8.109.585,76 8.155.991,93 1. Inversió en investigació i desenvolupament 0,00 0,00 2. Propietat industrial i intel·lectual 0,00 0,00 3. Aplicacions informàtiques 4.192.638,95 4.191.039,50 4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d’arrendament o cedits 3.916.946,81 3.964.952,43 5. Altre immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. IMMOBILITZAT MATERIAL 59.355.885,38 60.547.533,19 1. Terrenys 17.389.132,76 17.389.132,76 2. Construccions 17.453.634,06 17.669.379,65 5. Altre immobilitzat material 24.513.118,56 25.489.020,78 6. Immobilitzat en curs i bestretes 0,00 0,00 III. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 0,00 0,00 1. Terrenys 0,00 0,00 2. Construccions 0,00 0,00 3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes 0,00 0,00 IV. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES 1.777.333,81 1.883.691,86 1. Inversions financeres en patrimoni d’entitats de dret públic 1.777.333,81 1.883.691,86 4. Altres inversions 0,00 0,00 V. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI 190.389.929,92 154.594.376,83 1. Inversions financeres en patrimoni 0,00 0,00 2. Crèdits i valors representatius de deute 189.709.713,11 153.828.611,28 4. Altres inversions financeres 680.216,81 765.765,55 VI. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR A LLARG TERMINI 1.527.035,57 1.954.098,43 120

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=