Memòria 2016

BALANÇ PATRIMONI PRIVATIU ACTIU 2016 REEXPRESSAT EXERCICI 2015 A) ACTIU NO CORRENT 16.939.503,18 12.273.716,52 I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 0,00 0,00 1. Inversió en investigació i desenvolupament 0,00 0,00 2. Propietat industrial i intel·lectual 0,00 0,00 3. Aplicacions informàtiques 0,00 0,00 4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d’arrendament o cedits 0,00 0,00 5. Altre immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. IMMOBILITZAT MATERIAL 373.111,05 403.415,21 1. Terrenys 0,00 0,00 2. Construccions 0,00 0,00 5. Altre immobilitzat material 373.111,05 403.415,21 6. Immobilitzat en curs i bestretes 0,00 0,00 III. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 8.130.350,00 9.812.473,13 1. Terrenys 4.674.531,07 4.938.658,53 2. Construccions 3.455.818,93 4.873.814,60 3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes 0,00 0,00 IV. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES 0,00 0,00 1. Inversions financeres en patrimoni d’entitats de dret públic 0,00 0,00 2. Inversions financeres en patrimoni de societats mercantils 0,00 0,00 4. Altres inversions financeres 0,00 0,00 V. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI 8.436.042,13 2.057.828,18 1. Inversions financeres en patrimoni 70.857,37 71.069,63 2. Crèdits i valors representatius de deute 8.229.766,67 1.851.365,46 4. Altres inversions financeres 135.418,09 135.393,09 VI. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR A LLARG TERMINI 0,00 0,00 124

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=