Memòria 2016

PATRIMONI NET I PASSIU 2016 REEXPRESSAT EXERCICI 2015 A) PATRIMONI NET 24.106.170,15 25.294.577,94 I. PATRIMONI APORTAT 0,00 0,00 II. PATRIMONI GENERAT 24.106.170,15 25.294.577,94 1. Reserves 24.464.624,60 19.802.053,18 2. Resultats d’exercicis anteriors -2.264.320,46 0,00 3. Resultats d’exercici 1.905.866,01 5.492.524,76 III. AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers disponibles per a la venda 0,00 0,00 IV. ALTRES INCREMENTS PATRIMONIALS PENDENTS D’IMPUTACIÓ A RESULTATS 0,00 0,00 B) PASSIU NO CORRENT 240.000,00 1.335.859,95 I. PROVISIONS A LLARG TERMINI 240.000,00 1.335.859,95 II. DEUTES A LLARG TERMINI 0,00 0,00 2. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 4. Altres deutes 0,00 0,00 5. Creditors per arrendament financer a llarg termini 0,00 0,00 125 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=