Memòria 2016

BALANÇ PATRIMONI PRIVATIU (continua) ACTIU 2016 REEXPRESSAT EXERCICI 2015 A) ACTIU NO CORRENT 278.099.273,62 239.409.408,76 I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 8.109.585,76 8.155.991,93 1. Inversió en investigació i desenvolupament 0,00 0,00 2. Propietat industrial i intel·lectual 0,00 0,00 3. Aplicacions informàtiques 4.192.638,95 4.191.039,50 4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d’arrendament o cedits 3.916.946,81 3.964.952,43 5. Altre immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. IMMOBILITZAT MATERIAL 59.728.996,43 60.950.948,40 1. Terrenys 17.389.132,76 17.389.132,76 2. Construccions 17.453.634,06 17.669.379,65 5. Altre immobilitzat material 24.886.229,61 25.892.435,99 6. Immobilitzat en curs i bestretes 0,00 0,00 III. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 8.130.350,00 9.812.473,13 1. Terrenys 4.674.531,07 4.938.658,53 2. Construccions 3.455.818,93 4.873.814,60 3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes 0,00 0,00 IV. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES 1.777.333,81 1.883.691,86 1. Inversions financeres en patrimoni d’entitats de dret públic 1.777.333,81 1.883.691,86 2. Inversions financeres en patrimoni de societats mercantils 0,00 0,00 4. Altres inversions financeres 0,00 0,00 V. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI 198.825.972,05 156.652.205,01 1. Inversions financeres en patrimoni 70.857,37 71.069,63 2. Crèdits i valors representatius de deute 197.939.479,78 155.679.976,74 4. Altres inversions financeres 815.634,90 901.158,64 VI. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR A LLARG TERMINI 1.527.035,57 1.954.098,43 128

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=