Memòria 2016

PATRIMONI NET I PASSIU 2016 REEXPRESSAT EXERCICI 2015 A) PATRIMONI NET 400.611.839,50 473.057.432,43 I. PATRIMONI APORTAT 0,00 0,00 II. PATRIMONI GENERAT 394.759.561,36 467.996.995,36 1. Reserves 329.022.159,52 315.157.001,15 2. Resultats d’exercicis anteriors 68.509.927,19 114.913.573,65 3. Resultats d’exercici -2.772.525,35 37.926.420,56 III. AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR 5.852.278,14 5.060.437,07 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers disponibles per a la venda 5.852.278,14 5.060.437,07 IV. ALTRES INCREMENTS PATRIMONIALS PENDENTS D’IMPUTACIÓ A RESULTATS 0,00 0,00 B) PASSIU NO CORRENT 240.000,00 1.335.859,95 I. PROVISIONS A LLARG TERMINI 240.000,00 1.335.859,95 II. DEUTES A LLARG TERMINI 0,00 0,00 2. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 4. Altres deutes 0,00 0,00 5. Creditors per arrendament financer a llarg termini 0,00 0,00 129 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=