Memòria 2016

CANVIS LEGISLATIUS El 2016, MC MUTUAL va saber adaptar-se a les modificacions normatives que van impactar en el sector de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, modificant amb agilitat els aspectes designats per la nova legislació. L’exercici es va iniciar amb l’entrada en vigor de la tradicional Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016 , que va incorporar alguns aspectes rellevants. Per a les dones, es va introduir un complement per maternitat en les pensions contributives de jubilació, incapacitat permanent i viduïtat, que consistia a aplicar, a la quantia inicial de les pensions causades a partir de l’u de gener de 2016, un percentatge en funció del nombre de fills que hagin tingut (2 fills, un 5 %; 3 fills, un 10 %; i 4 fills o més, un 15 %). Posteriorment, el Ministeri va dictar instruccions i va confirmar que aquest complement havia d’anar a càrrec de la mútua corresponent quan la pensió fos conseqüència d’un accident de treball o d’una malaltia professional. També es va introduir una nova redacció a la regla Tercera de la Tarifa de primes per a la cotització per contingències professionals, que va aclarir l’enquadrament correcte en l’ocupació “a” (personal en treballs exclusius d’oficina). Així, es va matisar el criteri més restrictiu, defensat fins aleshores per la Inspecció de Treball, i va ser possible una aplicació més laxa d’aquesta ocupació, encara que l’activitat del treballador no pugui deslligar-se de l’activitat de l’empresa, sempre que el risc sigui menor i es treballi únicament en centres destinats a oficines. Finalment, i per primer cop des de l’any 2010, es va permetre l’increment de les retribucions dels càrrecs directius i de la resta del personal de les mútues, fins a un màxim de l’1 % pel que fa a les quanties percebudes el 2015. Així mateix, es va aprovar la recuperació del total pendent de la paga extraordinària de Nadal no percebuda el 2012; concretament, el 49,73 %. A principis de l’exercici, també va entrar en vigor un nou text refós de la Llei General de la Seguretat Social (Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre), que substituïa l’anterior, que datava de 1994. La reordenació sistemàtica del text i la gran quantitat de normativa en matèria de Seguretat Social que s’hi va incorporar, fins aleshores dispersa en moltes lleis, va comportar la necessitat de revisar i modificar les referències al seu articulat en tots els documents i procediments de l’organització. Posteriorment, es van publicar les normes de cotització a la Seguretat Social per a 2016 (Ordre ESS/70/2016, de 29 de gener). Aquesta Ordre 38

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=