Memòria 2016

Eleccions sindicals MC MUTUAL també garanteix la igualtat d’oportunitats en les eleccions sindicals mitjançant un sistema de vot electrònic, del qual l’entitat va ser pionera durant l’exercici 2007. Les últimes eleccions celebrades van ser el 2015. Contractació de béns i serveis Per tal de garantir la igualtat de tracte amb el seus proveïdors, el compromís adquirit per MC MUTUAL és respectar, en temps i forma, els acords pactats, abonar un preu lògic de mercat pel servei rebut, afavorir l’optimització de la seva cadena de producció i fer un seguiment conjunt amb tots ells per reconduir possibles desviacions en tots dos sentits. Com a Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, la contractació de productes i serveis externs a l’organització s’ajusta, des del 2008, als principis que marca la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i les seves modificacions i actualitzacions, que estan recollides en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre. La llibertat d’accés a les licitacions, la publicitat i la transparència de totes les contractacions, així com la no discriminació i la igualtat de tracte amb tots els proveïdors són els aspectes fonamentals que regeixen tots els processos de contractació dins la nostra organització. En aquest context, el 2016, MC MUTUAL va adjudicar 226 contractes mitjançant processos de licitació, 34 dels quals van correspondre a expedients subjectes a regulació harmonitzada, 179 a expedients amb regulació no harmonitzada i 13 negociats. L’import total adjudicat vaascendir a 25.414.447,47 euros. 94

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=